Algemene voorwaarden

Afnemer: Onder ‘afnemer’ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Picchu en/of een order plaatst bij Picchu.

Voorwaarden: Onder voorwaarden worden verstaan deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Picchu is een eenmanszaak van Bonny Moes.
De onderneming is gevestigd in Tiel.
info@picchu.nl
KvK-nummer: 71794425
Btw-identificatienummer: NL001928821B95

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Picchu en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, moeten worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, moeten uitgelegd worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Picchu is gerechtigd om zonder aankondiging wijzigingen door te voeren in prijs en producten.
 3. Het aanbod bevat een zo volledig mogelijke en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, in zowel kleur, patroon als afmeting. Omdat het een handgemaakt product betreft, kan een op verzoek gemaakt en geleverd product enigszins afwijken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Picchu niet.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Picchu kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 5. Is de bestelling beschadigd of incompleet ontvangen, dan moet afnemer het die zelfde dag aan leverancier te melden.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Picchu de prijs garandeert.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Picchu onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Picchu is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Picchu kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als Picchu op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Picchu zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het adres van de vestiging van Picchu waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

Artikel 5 – Herroepingsrecht en ontbinding

 1. Je hebt het recht om de overeenkomst (de aankoop) binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.
 2. Retourzendingen worden door Picchu uitsluitend aanvaard, als daartoe voorafgaand berichtgeving is ontvangen en als de zending binnen 14 dagen na bericht retour is ontvangen. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de consument.
 3. Als Picchu het bericht heeft gekregen dat het product retour wordt gestuurd, word er van de consument verwacht dat hij zorgvuldig om gaat met het product en de verpakking. Hij zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking retourneren. Picchu beoordeelt of er redelijk met het product om is gegaan.
 4. In geval van ontbinding conform het lid 1 van dit artikel zal Picchu het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het retourproduct, terugbetalen.
 5. Picchu kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 6. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts als Picchu dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 6. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor alle producten die door Picchu tot stand zijn gebracht overeenkomstig de keuzes in patroon, kleur en afmeting van de consument (maatwerk).

Artikel 6 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzending, tenzij anders vermeld.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typfouten. Voor de gevolgen van druk- en typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en typfouten is Picchu niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, geeft Picchu geen garantie op de geleverde producten.
 2. Als specifiek garantie is verstrekt, komt deze te vervallen als producten waarop de garantie betrekking heeft, niet overeenkomstig hun bestemming c.q. onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht of veranderingen zijn aangebracht.
 3. De consument die zich op een eventuele schriftelijk overeengekomen garantie wil beroepen, moet dit schriftelijk aan Picchu mededelen. Het product moeten na het indienen van de klacht door de consument in onveranderde staat worden gelaten, totdat Picchu de klachten heeft onderzocht.
 4. De consument dient de door Picchu geleverde producten bij de levering te keuren. De consument wordt geacht het geleverde product volgens afspraak en in goede staat te hebben ontvangen, tenzij hij Picchu op de dag van de aflevering schriftelijk hiervan op de hoogte stelt.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. Picchu zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Picchu kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Picchu geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Als de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Als levering van een besteld product onmogelijk is, zal Picchu zich inspannen om een vervangend artikel aan te bieden.
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 6. Bestellingen die buiten schuld van Picchu tijdens verzending zijn zoekgeraakt, zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Deze maatregel geldt niet als het zoekraken aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van Picchu.
 7. Als Picchu de verzending retour ontvangt omdat de consument de verzendgegevens niet juist heeft ingevuld dan is Picchu hier niet verantwoordelijk voor. Als de consument het product alsnog wenst te ontvangen moet deze de verzendkosten opnieuw voldoen alsmede de koopprijs van het product – indien van toepassing.

Artikel 9 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Picchu, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Picchu ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Picchu binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Bij klachten moet een consument zich allereerst wenden tot Picchu. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden moet de consument zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur (nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Ook is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 10 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Picchu en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

 1. Picchu is eigenaar en/of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de website www.picchu en het daarop gepubliceerde materiaal. Dat materiaal wordt wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden. Op geen enkele wijze mogen wijzigingen worden aangebracht in materiaal dat, op welke wijze dan ook, is afgedrukt of gedownload. Illustraties, foto’s, video- of audiobestanden of grafische voorstellingen mogen niet zonder de eventueel bijbehorende tekst worden gebruikt. Onder geen beding mag materiaal van deze website worden gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Als in strijd met deze gebruiksvoorwaarden een gedeelte van deze website wordt afgedrukt, gekopieerd of gedownload, vervalt onmiddellijk het recht om van deze website gebruik te maken en moeten eventuele gemaakte kopieën van het materiaal te worden geretourneerd of vernietigd. Daarnaast wordt het recht voorbehouden tot het ondernemen van juridische stappen en het in rekening brengen van kosten.

 

Alle informatie die je nodig hebt over jouw privacy vind je hier